آخرین ویرایش : September 25, 2012

امیر اسماعیل خان شوکت الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قاینات

( از ۲۰۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )
در سال 1309ق حاکم قاینات (قهستان) شد و تا اواخر عمر بر این سمت باقی ماند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

امیر اسدالله علم


شوکت الملک عموی اسدالله علم بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۳ه.ق.
محل درگذشت منطقه قاینات
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی از خاندان خزیمه علم بود، که از اواخر دوران صفوی در جنوب خراسان و سیستان صاحب نفوذ بودند.
  • با فوت امیرعلم خان قدرت او بین دو فرزندش تقسیم شد، حکومت سیستان به امیر علی اکبر خان حسام الدوله پسر بزرگ و حکومت قاینات به پسر دوم او امیر اسماعیل خان شوکت الملک تفویض شد. این تجزیه‌ی قدرت، رقابت‌های شدیدی را بین دو برادر به وجود آورد.
  • امیر اسماعیل خان فرزندی نداشت و برادر کوچک‌تر خود محمد ابراهیم خان را مورد توجه قرار داد و ثلث اموال خود را بدو بخشید. بعد ار فوتش بر اثر بیماری قلبی، برادرش محمد ابراهیم خان جانشین او شد.

done in 0.0498 seconds