آخرین ویرایش : September 25, 2012

امیر علم خان حشمت الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قاینات


حشت الملک جانشین پدرش شد و بعد از مدتی سیستان نیز ضمیمیه حکومت او گشت.

امیر تومان

نیروهای نظامی قاجار

( ۲۰۲۲ه.ق. )
در آخرین سال حیات به منصب امیرتومانی نایل شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ درگذشت ۲۰۲۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • امیر علم از خاندان خزیمه علم بود، که تبارشان به خازم بن خزیمه سردار عرب و فاتح خراسان می‌رسید. این خاندان بیش از هزار سال در منطقه خراسان سکونت داشته و از اواخر دوران صفوی حکومت را در جنوب خراسان و سیستان در دست داشتند.
  • حشت الملک پس از مرگ پدرش، اسدالله خان حسام الدوله به جای او، حاکم قاینات شد و تا پایان عمر در این منصب ماند.

done in 0.0485 seconds