آخرین ویرایش : September 28, 2012

امیر علی اکبر خان حشمت الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه سیستان

( از ۲۰۲۲ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )
پس از مرگ پدرش، حاکم طبس و سیستان بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

امیر اسدالله علم


حسام الدوله عموی اسدالله علم بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • امیرعلی اکبر خان از خاندان خزیمه علم بود، که از اواخر دوران صفوی حکومت را در جنوب خراسان و سیستان در دست داشتند.
  • با فوت امیرعلم خان قدرت او بین دو فرزندش تقسیم شد، حکومت سیستان به امیر علی اکبر خان حسام الدوله پسر بزرگ و حکومت قاینات به پسر دوم او امیر اسماعیل خان شوکت الملک تفویض شد، این تجزیه‌ی قدرت، رقابت‌های شدیدی را بین دو برادر به وجود آورد.
  • حشمت الملک در نظر داشت زمین های خالصه ی سیستان را که دولت ایران به دلیل اوضاع بد اقتصادی تمایل به فروش آنها به مبلغ صد هزار پوند داشت، به نام خود ولی برای انگلستان خریداری کند. جاسوسان روسیه از این تبانی آگاه و جریان را به دولت ایران منتقل و خواستار تعویض حشمت الملک از سیستان می شوند. وزیر خارجه ی انگلیس با آگاهی از این اقدام، نامه ای به گرانت داف کاردار انگلستان در ایران نوشته و از او می خواهد که همه ی قدرت و توان خود را برای حفظ حشمت الملک در سیستان به کار گیرد. با روی کار آمدن عین الدوله به عنوان صدر اعظم ایران، حشمت الملک در سال 1322ه.ق به تهران احضار می شود.
  • در این حین، امیراسماعیل خان شوکت الملک فوت می کند و مقام و ثروتش به محمد ابراهیم خان برادر کوچکترش می رسد، امیر علی اکبر خان که جانشینی برادر را حق مسلم خود می دانست با محمد ابراهیم خان اختلاف داشت.
  • حکومت سیستان هنوز در دست امیر علی اکبر خان بود، ولی او بسبب کهولت سن اختیارات را به فرزند خود امیر معصوم خان حشمت الملک واگذار کرد. وی از طرف مادر نارویی بود (مادرش دختر سردار شریف خان بود). نظر به قرابت و بستگی نزدیک میر معصوم خان با قبیله نهرویی، دایی اش، سردار سعید خان زمام کارها را در دست داشت و چون شکایت زیاد به امیرعلی اکبرخان رسید، او نیز پسر بزرگ خود را که از مادر میر معصوم خان نبود به حکمرانی سیستان فرستاد. ولی چون میر معصوم خان حکومت را تحویل نداد، به پردل‌خان یکی از روسای قبیله سربندی دستور داد تا نهرویی‌ها را از سیستان خارج کند. جنگ دوتیره سربندی و نهرویی بالاخره آغاز گردید و نهرویی ها به سمت افغانستان متواری شدند.
  • در سال 1330 ه.ق حکومت سیستان نیز به محمد ابراهیم خان واگذار شد.

done in 0.0463 seconds