از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۵۰ه.ش.۱۳۵۰ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۵۶-۰۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

در سال ۱۳۳۵ دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن تشکیل شد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. در سال ۱۳۵۰ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر کرد.

done in 0.1922 seconds