آخرین ویرایش : September 29, 2012

محمد حسین نمازی

روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام نوه

اسکندر فیروز


پدربزرگ مادری

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسین فیروز


نمازی پدر همسر فیروز بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

محمد حسین فرزند محمد علی تاجر نمازی شیرازی همراه برادرش محمدحسن به تجارت تریاک اشتغال داشت.


done in 0.0494 seconds