آخرین ویرایش : September 29, 2012

حضرت علیا سرورالسلطنه

روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام دختر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

محمد مصدق


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) خاله محمد مصدق بود.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه نصرت الدوله بود.

عباس فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه عباس فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمدولی فرمانفرماییان بود.

محمد حسین فیروز


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمد حسین فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمدجعفر میرزا بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه نظام الدین میرزا بود.

مریم فیروز


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه مریم فیروز بود.

منوچهر فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه منوچهر فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه عبدالعزیز فرمانفرماییان بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه ابوالبشر فرمانفرماییان بود.

عبدالعلی فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه عبدالعلی فرمانفرماییان بود.

سیروس فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه سیروس فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه مهرماه فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه صبار فرمانفرماییان بود.

ستاره فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه ستاره فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه بهادر فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه فاروق فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه غفار فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه ثریا فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه جباره فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه کاوه فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه علینقی فرمانفرماییان بود.

حافظ فرمانفرماییان


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه حافظ فرمانفرماییان بود.done in 0.0727 seconds