آخرین ویرایش : October 2, 2012

میرزا محمد باقر نائینی

روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا حسن خان پیرنیا


میرزا محمد باقر نائینی عموی حسن خان پیرنیا بود.

میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک


میرزا محمد باقر نائینی عموی حسین خان پیرنیا بود.


محل درگذشت منطقه شیراز
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0499 seconds