از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۳۱۰ه.ش.۱۳۱۳ه.ش.
۱۳۱۴ه.ش.-
۱۳۲۱ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۶ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۱۵ه.ش.-
۱۳۴۰ه.ش.۱۳۵۸ه.ش.
۱۳۴۰ه.ش.۱۳۴۵ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۵ه.ش.۱۳۱۶ه.ش.


توضیحات بیشتر:

دانشسرای عالی نام یک مؤسسه تربیت معلم بود که به آموزش و تربیت دبیر برای دبیرستانهای کشور می‌پرداخت. این دانشسرا در تحول زمان به دانشگاه تربیت معلم تهران تبدیل شده‌است. دانشسرای عالی در حقیقت همان دارالمعلین مرکزی (تأسیس ۱۲۹۸ هجری خورشیدی) بود که در مهر ماه ۱۳۰۷ هجری خورشیدی به دارالمعلمین عالی تبدیل شد و سپس در ۱۳۱۲ خورشیدی نام آن به دانشسرای عالی تغییر یافت.

done in 0.0838 seconds