آخرین ویرایش : October 5, 2012

حسینقلی نواب

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۸۹ه.ش. )
در کابینه مستوفی الممالک از مرداد تا دیماه 1289 ه.ش

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵ه.ش. تا ۱۲۹۰ه.ش. )
نماینده مجلس شورای ملی در دوره های اول و دوم.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۹۳ه.ش. تا ۱۳۹۴ه.ش. )
نماینده دوره سوم مجلس شورای ملی از شهر شیراز که در ۱۷ محرم ۱۳۳۳ ه.ق برابر با ۱۴ آذر ۱۲۹۳ه.ش توسط احمدشاه قاجار افتتاح شد اما با ورود قوای روس، انگلیس و عثمانی و تبدیل ایران به صحنه جنگ، این مجلس بیش از یک سال دوام نیاورد.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )
نماینده در دوره هشتم مجلس که در عصر رضاشاه پهلوی برگزار شد.

وزیر مختار

نایب سفارت

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ش. )
نایب سفارت و مترجم

رئیس

اداره دول غیر همجوار (دوره قاجار)

( ۱۲۸۴ه.ش. )
در 1323 ه.ق در عصر مظفرالدین شاه، نواب ریاست این اداره را برعهده داشت و در همین سال مامور پذیرایی از لرد کرزن، نایب السلطنه هندوستان شد.


گرایشات


عضو

فرقه دموکرات ایران


نواب در دوره دوم مجلس عضو حزب دموکرات بود.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

ابوالحسن خان پیرنیا معاضدالسلطنه


ابوالحسن خان پیرنیا پدر همسر حسین نواب بود.


حسینقلی نواب

تاریخ تولد ۱۲۴۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • جد چهارم نواب محمدرضا خان مازندرانی در هندوستان از نزدیکان همایون شاه هندی بود، حسینقلی نواب پسر جعفر قلی در شیراز به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در ایران و دبیرستان را در هند گذراند. در انگلیس و فرانسه به دانشگاه رفت و زبان های انگلیسی و فرانسه را به خوبی می دانست.
  • در 1307 ه.ق مدیر بانک شرقی انگلیس شد و سال بعد برای اداره انحصار دخانیات به ایران آمد و چند ماهی ریاست انحصار دخانیات فارس را داشت. پس از ملغا شدن امتیاز رژی در ایران ماند و سال 1308 ه.ق وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. بعد از مشروطه وکیل مجلس شد.
  • در 1302 ه.ش ریاست بانک استقراضی را داشت و پس از تاسیس بانک ملی ایران عضو هیات نظار بانک شد و در 1309 ه.ش ریاست این هیات را برعهده داشت.

done in 0.056 seconds