آخرین ویرایش : October 5, 2012

میرزا تقی تفرشی ضیاالملک

مناصب و مشاغل


حاکم


سایر موارد


مرتبط با

بدیع الملک میرزا عماد الدوله

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۶ه.ق. )
در سال 1305ق ضیاالملک سمت پیشکار عمادالدوله (حاکم یزد) را داشت.توضیحات بیشتر:
وی ریاست دارایی آذربایجان را به عهده داشت.

done in 0.0249 seconds