آخرین ویرایش : October 6, 2012

غلامعلی دولتشاهی

معروف به : مجلل الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه کرمانشاه


تحصیلات مقدماتی

کشور فرانسه
روابط خانوادگی


نام پدر

نام دختر

نام برادر

نام نوه

فاطمه پهلوی


پدر بزرگ مادری

احمد رضا پهلوی


پدر بزرگ مادری

عبدالرضا پهلوی


پدر بزرگ مادری

حمید رضا پهلوی


پدر بزرگ مادری

دارای رابطه خانوادگی با

رضا شاه پهلوی

( از ۱۳۰۱ه.ش. )
در  1301 ه.ش رضاخان سردارسپه با دختر غلامعلی دولتشاهی ازدواج نمود و دولتشاهی از قاجاریه روی برگرداند و از طرفداران سردارسپه شد.

مهرانگیز دولتشاهی


غلامعلی دولتشاهی عموی مهرانگیز بود.

علی امینی مجدی


پسرخاله یکدیگرند.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


منصورالسلطنه عموی غلامعلی دولتشاه بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


عمادالدوله عموی غلامعلی دولتشاه بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


صارم الدوله عموی غلامعلی دولتشاه بود.

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


اشرف السلطنه عمه غلامعلی دولتشاه بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱ه.ش.
محل تولد منطقه کرمانشاه
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
*دولتشاهی با گوهرملک خانم ابتهاج الدوله ازدواج کرد. *پس از مراجعت به ایران، نایب­ الحکومه چند شهر شد و چندی هم در مناطق مختلف حکومت داشت. در 25 شعبان 1327(ه.ق) و در زمان محمدعلی­شاه طی تلگرافی از تهران وی مسئول دفاتر و کلیه محاسبات «جشن نصرت ملی» در کرمانشاه شد. *با ازدواج دخترش با رضا شاه و پس از استقرار رضاخان به تخت سلطنت و تشکیل دربار، مجلل­ الدوله به ریاست تشریفات دربار پهلوی تعیین گردید و در ردیف رؤسای درجه اول دربار و رئیس تشریفات دربار رضاشاه پهلوی شد.

done in 0.0672 seconds