از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

در دهه 30 "جمعیت راه نو" با فعالیت های خیریه شروع به کار کرد و به تدریج در 9 شهرستان شعبات خود را تاسیس نمود. جمعیت راه نو، تشکلی مستقل بود که در سال 1345 با سازمان زنان ادغام شد.

done in 0.0566 seconds