آخرین ویرایش : October 14, 2012

حاج میرزا ابراهیم خلیل

معروف به : رکن الدوله

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

غلامرضا عدل


رکن الدوله عموی غلامرضا عدل بود.

احمد حسین عدل


رکن الدوله عموی احمدحسین عدل بود.

یحیی عدل


رکن الدوله عموی یحیی عدل بود.

محسن خان مشیرالدوله


محسن خان مشیرالدوله برادر زن رکن الدوله بود.


سایر موارد


مرتبط با

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)


رکن الدوله  در اواخر عمر توسط مشیرالدوله وزیر عدلیه (برادرزنش) رئیس دیوانخانه عدلیه خراسان شد.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

حاج میرزا ابراهیم ‏خلیل از معاریف و بزرگان تبریز بود. او تنها فردی است که شاهزاده نیست و لقب رکن الدوله گرفته است.


done in 0.045 seconds