آخرین ویرایش : October 19, 2012

شیخ علی شیخ العراقین

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

فریدون رهنما


شیخ العراقین پدر بزرگ پدری فریدون رهنما بود.

حمید رهنما


پدربزرگ پدری

مجید رهنما


پدربزرگ پدری

فریده رهنما


پدربزرگ پدری

نهال تجددنام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالامیر رشیدی حائری


شیخ العراقین عموی رشید حائری بود.

حاج میرزا معصوم نایب الصدر


نایب الصدر برادرزاده شیخ العراقین بود.

زکیه حائری


شیخ العراقین علاوه بر عموی زکیه حائری، پدر همسر وی نیز بود.

مهین جهانبگلو


جهانبگلو همسر پسر ــ رضا تجدد ــ شیخ العراقین است.


محل درگذشت کشور عراق
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

فقیه و حکیم و روحانی مشروطه‌خواه ایرانی بود.


done in 0.0572 seconds