آخرین ویرایش : October 21, 2012

آیت الله محمد حسین فاضل اردکانی

سایر موارد


نام شاگردان وی

حاج میرزا معصوم نایب الصدر

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۳ه.ق. )
رحمت علیشاه به مدت چهار سال در کربلا در خدمت آیت الله فاضل اردکانی درس خواند و در 1293ق به شیراز بازگشت.done in 0.1139 seconds