آخرین ویرایش : October 21, 2012

زکیه حائری

روابط خانوادگی


نام همسر

زین العابدین رهنما


رهنما نسبت خویشاوندی ــ پسرعمو ــ نیز با زکیه حائری داشت.

نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

شیخ علی شیخ العراقین


شیخ العراقین علاوه بر عموی زکیه حائری، پدر همسر وی نیز بود.

ابن الشیخ


زکیه حائری برادرزاده ابن الشیخ بود.

زین العابدین میرزا کوچک رحمت علیشاه


زکیه حائری برادرزاده زین العابدین میرزا رحمت علیشاه بود بود.

شیخ حسین حائری


زکیه حائری برادرزاده شیخ حسین حائری بود.

عبدالامیر رشیدی حائری


زکیه حائری پسرعموی عبدالامیر رشیدی حائری بود.

زین العابدین رهنما


زین العابدین رهنما علاوه بر اینکه همسر زکیه حائر بود، پسرعموی وی نیز بود.

رضا تجدد


رضا تجدد پسرعموی زکیه حائری بود.done in 0.0558 seconds