آخرین ویرایش : October 23, 2012

ملا علی محمد اصفهانی

مناصب و مشاغل


مدرس

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۷۴ه.ق. )
در سال ۱۲۷۴ق که در اداره ‌امور دارالفنون به شاهزاده علیقلی‌میرزا اعتضاد‌السلطنه واگذار شد ، شاهزاده او را برای تدریس ریاضیات از اصفهان به تهران خواست. وی در تمام امور فرهنگی دستیار اعتضادالسلطنه بود.


آثار


نویسنده

کتاب "تکملة العیون"


در مسايل جبر و هندسه.

کتاب "اختیارات فکریه"جداول لگاریتم این کتاب بر مبنای هفت است و در مقایسه با ریاضیات اروپایی (که مبنای آن ده است) مورد توجه قرار نگرفت اما نشان دهنده نبوغ او در ریاضی است.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

نام نتیجه


تاریخ درگذشت ۱۲۹۳ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

گورستان وادی السلام


توضیحات بیشتر:
  • ملاعلی محمد فرزند ملا حسین، جامع معقول و منقول و ریاضیدانی برجسته بود وهمعصرانش او را غیاث الدین جمشید ثانی می گفتند، استخراج تقویم سال ها مخصوص خاندان او بود.

done in 0.0583 seconds