آخرین ویرایش : October 23, 2012

میرزا عبدالوهاب منجم باشی

تحصیلات


محل تحصیل


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه


تاریخ درگذشت ۱۲۸۹ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

عبدالوهاب در محضر پدر بسیار آموخت، مدتی منجم مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه بود و استخراج و تنظیم تقویم به او اختصاص داشت. تعدادی از تقویم های او که چاپ سنگی داشتند همچنان باقی است به عنوان مثال تقویم رقمی سال ۱۲۸۳ه.ش مطابق ۱۳۲۲ه.ق توسط عبدالوهاب نوشته شده و مشتمل است بر استخراج تقویم کواکب و مقدار حرکت آنها در بروج، بیان اقترانات و حدود طول و عرض آنها و سهم الحوادث سعد و نحس ایام و وقایع جوی سال نو، انجام کارهایی که در بعضی از روزهای این سال صحیح است و..


done in 0.0503 seconds