آخرین ویرایش : October 26, 2012

فریده رهنما

آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام پدربزرگ

شیخ علی شیخ العراقین


پدربزرگ پدری

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

نهال تجدد


فریده رهنما دخترعموی نهال تجدد است.

رضا تجدد


رهنما برادرزاده رضا تجدد بود.

علی رهنما


علی رهنما برادرزاده فریده رهنما بود.



توضیحات بیشتر:
  • رمان نویس

done in 0.0564 seconds