آخرین ویرایش : October 29, 2012

میرزا عبدالله فراهانی

معروف به : میرزا عبدالله

روابط خانوادگی


نام پدر

علی اکبر خان فراهانی


میرزا عبدالله پسر كوچك آقاعلی اكبر فراهانی بود.

نام پسر

احمد عبادی


احمد عبادی فرزند کوچک میرزا عبدالله بود.

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالحسین شهنازی


عبدالحسین شهنازی برادرزاده میرزا عبدالله بود.

علی اکبر شهنازی


علی اکبر شهنازی برادرزاده میرزا عبدالله بود.

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو و ناپدری میرزا عبدالله بود.
آقا غلامحسین پس فوت زودهنگام عمویش ــ آقا علی اکبر ــ با همسر وی ازدواج کرد و میرزا عبدالله نخستین آموزش‌های خود را نزد برادر بزرگترش میرزا حسن گذراند و پس از آن نزد پسر عمو و ناپدریش آقا غلامحسین آموزش‌های خود را تکمیل کرد.


سایر موارد


نام شاگردان وی

مهدی صلحی منتظم الحکما


منتظم الحکما که در نواختن سه تار مهارتی به سزا داشته و پس از فوت میرزا عبدالله همه شاگردان، او را جانشین استاد خود می دانستند.

محمد ایرانی مجرد


محمد ایرانی نوازندگی سه تار را نزد میرزا عبدالله فرا گرفت.

اسماعیل قهرمانی


اسماعيل قهرمانی رديف را نزد ميرزا عبدالله فراگرفت و آن را روی ريل و كاست ضبط كرد.

نام استادان وی

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو، ناپدری و معلم موسیقی میرزا عبدالله بود.


تاریخ تولد ۱۲۲۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • تار و سه تار می نواخت، اما در سه تار مشهورتر بود و ردیف موسیقی نیز تدریس می کرد. او از چهره‌های تأثیرگذار در موسیقی ایرانی بود و ردیف موسیقی ایرانی را به نظم درآورد.
  • میرزا عبدالله چهار فرزند داشت به نام های مولود، ملوک، جواد عبادی و احمد عبادی. جواد عبادی پسر بزرگ میرزا عبدالله بود که  از آموزش های پدر بهره برد اما در یک حادثه دستش ناقص شد و از ادامه یکار موسیقی بازماند.
  • میرزا عبدالله مکتب خانه ای داشت که در آن به شاگردانش تار و سه تار درس می داد. ردیف او مهمترین مرجع برای موسیقی ایرانی است که می شود گفت فراگیرترین ردیف نزد موسیقی دانان ایران است. میرزاعبدالله صفحاتی نیز ضبط کرده است. اسماعیل قهرمانی ردیف را نزد میرزا عبدالله فراگرفت و آن را روی ریل و کاست ضبط کرد، نور علی خان برومند نیز آن را نزد قهرمانی فرا گرفت آن را روی ریل و کاست ضبط کرد، همچنین ژان دورینگ فرانسوی نت های ردیف را مکتوب کرد. امروزه ردیف میرزاعبدالله در دانشگاه های موسیقی ایران تدریس می شود. حسین علیزاده آن را روی CD و کاست در سال هفتاد و یک ، ضبط و داریوش طلایی نیز این ردیف را روی کاست ضبط کرده و آن را به صورت مکتوب در آورده است.

done in 0.056 seconds