آخرین ویرایش : October 29, 2012

عبدالحسین شهنازی

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

آقا غلامحسین فراهانی


آقا غلامحسین پسرعموی پدر عبدالحسین شهنازی ــ آقا حسینقلی فراهانی ــ بود.

میرزا عبدالله فراهانی


عبدالحسین شهنازی برادرزاده میرزا عبدالله بود.توضیحات بیشتر:

آقا غلامحسین نوازنده تار بود و ردیف موسیقی تدریس می کرد.


done in 0.025 seconds