آخرین ویرایش : October 30, 2012

آقا غلامحسین فراهانی

روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

علی اکبر خان فراهانی


آقا غلامحسین برادر زاده و بهترین شاگرد آقا علی اکبر بود بطوریکه گفته شده ردیفهای موسیقی سنتی را ازاو فراگرفته، وی پس از مرگ عموی خود، با همسر او ازدواج می کند و آموزش موسیقی را به دو پسر کوچک او به نام های میرزا عبدالله و آقا حسینقلی که بسیار به موسیقی علاقه مند بودند آغاز می کند که سال ها بعد هر دوی آنها به مقام استادی رسیدند.

میرزا عبدالله فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو و ناپدری میرزا عبدالله بود.
آقا غلامحسین پس فوت زودهنگام عمویش ــ آقا علی اکبر ــ با همسر وی ازدواج کرد و میرزا عبدالله نخستین آموزش‌های خود را نزد برادر بزرگترش میرزا حسن گذراند و پس از آن نزد پسر عمو و ناپدریش آقا غلامحسین آموزش‌های خود را تکمیل کرد.

آقا حسینقلی خان فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو و ناپدری حسینقلی بود.
آقا غلامحسین پس از فوت زودهنگام عمویش ــ آقا علی اکبر ــ با همسر وی ازدواج کرد. و آقا غلامحسین بعد از علی اکبر خان دومین معلم آقا حسینقلی بود.

احمد عبادی


آقا غلامحسین پسرعموی پدر احمد عبادی ــ میرزا عبدالله فراهانی ــ بود.

علی اکبر شهنازی


آقا غلامحسین پسرعموی پدر علی اکبر شهنازی ــ آقا حسینقلی فراهانی ــ بود.

عبدالحسین شهنازی


آقا غلامحسین پسرعموی پدر عبدالحسین شهنازی ــ آقا حسینقلی فراهانی ــ بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

میرزا عبدالله فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو، ناپدری و معلم موسیقی میرزا عبدالله بود.

آقا حسینقلی خان فراهانی


آقا غلامحسین پسرعمو، ناپدری و معلم موسیقی آقا حسینقلی بود.

نام استادان وی

علی اکبر خان فراهانی


آقا غلامحسین نواختن تار و رديف و موسيقي را نزد عمويش، آقا علی اكبر فراهاني فرا گرفت.توضیحات بیشتر:
  • نوازنده چیره دست تار، شیوه او در تار نوازی  بسیار تکنیکی بود، او مضراب را بقدری تند و ریز و متوالی می زد که صدای آرشه کمانچه می داد.
  • در عهد قاجار زندگی می کرد. آقا غلامحسین نوازنده تار بود و ردیف موسیقی تدریس می کرد. نواختن تار و ردیف و موسیقی را نزد عمویش، آقا علی اکبر خان فراهانی فرا گرفت.

done in 0.0481 seconds