از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۳ه.ق.۱۳۳۴ه.ق.


توضیحات بیشتر:

در فاصله‌ی سال‌های 1333 -1334 ق./1915-1916 م.در بغداد و کرمانشاه منتشر شده است.این‌ سال‌ها مقارن با سال‌های جنگ جهانی اول و اوج درگیری‌های آشکار و پنهان دولت‌های درگیر در جنگ بزرگ در خاک ایران است.

done in 0.0588 seconds