از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۴ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

در مهرماه 1324 هَ .ش . بمنظور تحقیق و تتبع در فرهنگ ، تاریخ ، ادب ، آثار و ابنیه ٔ ایران (پیش از اسلام و دوره ٔ اسلامی ) در تهران تأسیس شده و چند کتاب در مباحث مذکور طبع و منتشر کرده است . این انجمن، تنها انجمن غیردولتی آن زمان بود.

done in 0.0656 seconds