از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۶-۰۶ه.ش.۱۳۰۶-۰۶ه.ش.


توضیحات بیشتر:

پوراندخت‌نامه نام دیوان شعرهای ابراهیم پورداوود است که وی آن را در شهریور ۱۳۰۶ به همراه برگردان انگلیسی در بمبئی به چاپ رساند. نام این دیوان از نام پوراندخت تنها دختر پورداوود گرفته شده‌است. این دیوان دربرگیرنده شعرهایی میهنی و شورانگیز است.

done in 0.0632 seconds