از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

از نخستین آثاری از " تولستوی" است که توسط خلخالی  به فارسی ترجمه شده است.

done in 0.0587 seconds