از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر از توابع استان حسکه سوریه است.

done in 0.0245 seconds