آخرین ویرایش : November 5, 2012

میرزا ابوالفضل ساوجی

مناصب و مشاغل


عضو

اداره انطباعات و دارالترجمه شاهی


در 23 سالگی از ادیبان عصرش بود و به خدمت اداره انظباعات درآمد و در نوشتن نامه دانشوران همکاری کرد. بین ساوجی و حاج شیخ محمد مهدی عبدالرب آبادی قزوینی شمس العلما، که او هم از دانشمندان طراز اول عصر خود بوده، و در تألیف کتاب نامه دانشوران و سایر کتاب های منسوب به اعتمادالسلطنه کاملا دست داشته، و او، از نظر همکاری، رقابت و خصومت شدید بوده و هریک برای دیگری کارشکنی می کرده است.


آثار


نویسنده

کتاب "نامه دانشوران"


ساوجی یکی از چهار نویسنده کتاب بود. بخش مهمي از مطالب دو جلد نخست چاپ سنگي اين دانشنامه كه اولي در زمان زندگي او و دومي همزمان با مرگ وي به چاپ رسيده، انشا و ترجمه اوست. چنانكه از ديباچه مجلد اول كتاب برمي‌آيد، وي در فضل و دانش برتر از سه تن ديگر بوده و به همين سبب نامش مقدم بر ديگران آمده، همراه بودن وی با اعتمادالسلطنه به هنگام عرضه جزوه‌های آماده شده كتاب به ناصرالدين شاه و نيز نوشته خود او در پايان مجلد ششم نسخه خطي نامه دانشوران موجود در كتابخانه سلطنتی سابق، بيانگر سهم بزرگ او در تدوين اين دانشنامه است.


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ درگذشت ۱۳۱۲ه.ق.
محل تولد منطقه ساوه
وي در ساوه زاده شد و در تهران پرورش يافت.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • ساوجی علوم متداول زمان خود چون طب، حکمت، ریاضی، ادبیات و هنر خوشنویسی را در تهران آموخت. اما بایستی بیشترین بخش از این دانش ها را در مکتب پدر آموخته باشد. 23 ساله بود که در ردیف دانشمندان طراز اول ایران درآمد. به همین سبب به هنگام تألیف نامة دانشوران ناصری وی یکی از چهار تنی بود که برای تدوین آن برگزیده شدند. او طبیب خانوادگی بعضی از شاهزادگان و اعیان عصر ناصری بود و از خزانة دولتی مستمری می‌گرفت.
  • میرزاابوالفضل در کتابت اقلام نستعلیق، شکسته نستعلیق و شکسته تعلیق از استادان مسلم به شمار می‌آید. قلم نسخ را نیز خوش می‌نوشته است. کتیبه‌های بسیاری از بناهای سلطنتی عصر ناصری به قلم او بوده است که بعضی چون کتیبة سر در باب همایون و بنای سفارت عثمانی از میان رفته و برخی دیگر چون کتیبه‌ای در وصف بنا و ماده تاریخ ساختمان تالار آینة کاخ گلستان (1299ق/1882م) در زیر گیلویی مقرنس و آینه‌کاری این تالار به قلم نستعلیق جلی و کتیبه‌ای در آستانة حضرت عبدالعظیم و کتیبة قنات ناصری قم هنوز برجاست.
  • از دیگر آثار او یک نسخه خطی تهذیب المنطق با تاریخ 1286ق، ‌یک نسخه آداب المشق بابا شاه اصفهانی با تاریخ 1261ق موجود در کتابخانه سلطنتی سابق یک نسخه کلام الملوک با تاریخ 1261ق در کتابخانة ‌مجلس و نیز شمار بسیاری مرقعات و قطعات خط خوش در کتابخانه‌ها و مجموعه‌های خصوصی بازمانده است.
  • از او یک نسخه دیوان اشعار به قلم نستعلیق کتابت جلی و شکسته تعلیق غبار عالی با تاریخ 1274ق/1858م در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار و چند رساله در طب و ریاضی بازمانده که به چاپ نرسیده است.

done in 0.0254 seconds