از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۹م.-
۱۹۷۴م.-
۱۹۷۶م.-
۱۹۷۸م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان صلاح الدین (تکریت) عراق قرار دارد.

done in 0.0322 seconds