آخرین ویرایش : November 10, 2012

سید اسماعیل بهبهانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


سید اسماعیل برای ادامۀ تحصیل به نجف رفت و از محضر استادانی چون شیخ مرتضى انصاری(د 1281ق/1864م)و شیخ حسن صاحب انوار الفقاهة بهره گرفت و پس از آن به بهبهان بازگشت.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


سید اسماعیل یکی از مجتهدان عصر ناصری است که در کوی مسکونی خود به نام سرپولک به تصدی امور دینی و اجتماعی متداول و حل و فصل دعاوی پرداخت و به تدریج در شهر تهران بلندآوازه و معتبر شد و مقلدانی نیز داشت.


روابط خانوادگی


نام پسر

سید عبدالله بهبهانی


سیدعبدالله بهبهانی فرزند ارشد سیداسماعیل بود.


محل تولد منطقه بهبهان
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • سید اسماعیل بعد از پایان تحصیل از نجف به ایران آمد و پس از مدت کوتاهی دوباره به نجف رفت و هنگام زیارت ناصرالدین شاه از عتبات (1287 ه.ق)، با شاه دیدار کرد و به درخواست او به ایران آمد و در تهران ساکن شد.

done in 0.0524 seconds