از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۴ه.ش.۱۳۵۰ه.ش.


توضیحات بیشتر:

موسسه لغت نامه دهخدا، نخستین سازمان در ایران است که برای تألیف فرهنگ لغت یا واژه نامه تأسیس شده است. حیات این سازمان در سال 1324 ش، حدود 30 سال پس از آنکه دهخدا طرح تألیف لغت نامه را ریخت، با تصویب مجلس شورای ملی، در خانه دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران آغاز شد. در سال 1334 با در گذشت دهخدا این سازمان به دو اتاق در کنار عمارت مجلس در میدان بهارستان منتقل شد. بنابر وصیت دهخدا دکتر محمد معین سرپرستی اداره کار را بر عهده گرفت و دیگر یاران دهخدا، دکتر سید محمد دبیر سیاقی و دکتر سید جعفر شهیدی او را یاری دادند. در آذر ماه 1336 بنابر مصوبه مجلس این سازمان با بودجه پیش بینی شده به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتقل شد و اعضاء لغت نامه در ساختمان نگارستان در میدان بهارستان مشغول به کار شدند. در سال 1353 مرحوم دکتر محمود افشار، ساختمانی در محل موقوفات خود به موسسه لغت نامه دهخدا اهدا کرد.

done in 0.0556 seconds