آخرین ویرایش : December 1, 2012

میرزا احمد خان فاتح الملک

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۸/۰۸/۲۴ه.ش. تا ۱۲۸۹/۰۹/۰۴ه.ش. )

نماینده اصفهان در دور دورم مجلس (1288/8/24 تا 1290/10/3). در سوم آذر ۱۲۸۹ رئیس اردوی سیار فارس شد و بجای او میرزا علی انتظام الحکماء انتخاب گردید.


روابط خانوادگی


نام پسرتوضیحات بیشتر:

از آزادیخواهان صدر مشروطیت بود.


done in 0.0254 seconds