آخرین ویرایش : December 10, 2012

نریمان خان قوام السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهراناو تحصیلات خود را در رشتهٔ نظامی در دارالفنون به پایان رساند و به سمت نایب آجودانباشی منصوب گردید.


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در اتریش (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۶ه.ق. تا ۱۳۲۱ه.ق. )

در سال 1296 ه.ق سفارت ایران در اتریش تاسیس و نریمان خان به سمت وزیرمختار در وین منصوب شد و تا 1321 ه.ق بـه مـدت 25 سـال بـا داشـتـن لـقـب قـوام الـسـلـطـنه در آن سـمـت بـاقی بـود. در 1309 ه.ق، ناصرالدین شاه ساختمان راه شوسه از جلفا به تهران را با میانجیگری نظرآقا وزیرمختار در پاریس و نریمان خان وزیرمختار در وین به یک شرکت بلژیکی واگذار کرد.

کنسول

کنسولگری ایران در قاهره (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۰ه.ق. تا ۱۲۹۱ه.ق. )

نایب سفارت

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( ۱۲۷۳ه.ق. )

در1273 ه.ق که جنگ ایران و انگلیس بر سر مسئلهٔ هرات آغاز شد و ناصرالدین شاه می خواست هرچه زودتر به این جنگ پایان دهد، نریمان خان به سمت نایب سفارت تعیین و همراه فرّخ خان امین الملک به پاریس فرستاده شد. پس از امضای عهدنامهٔ پاریس در 4 مارس1857، فرّخ خان، نریمان خان را به تهران فرستاد تا عهدنامه را به امضای ناصرالدین شاه و صـدراعـظـم نـوری بـرسـانـد.

مستشار

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۹۶ه.ق. )

در سال 1275 که میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار بعدی) وزیرمختار در دربار عثمانی شد، نریمان خان با سمت مستشار سفارت با وزیرمختار به استانبول رفت و به مدت بیست سال سمت مستشاری سفارت ایران در اسلامبول را به عهده داشت.(به استثنای سال 1290 که کنسول ایران در مصر بود)


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

منوچهر خان ارمنی معتمدالدوله


نریمان خان برادرزاده منوچهر خان بود.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • وی پس از مدتی تحصیل و کار در زمینه فنون نظامی، در سال 1268 نایب آجودان باشی شد و پس از چندی، چون به زبان فرانسه مسلط بود در شمار مترجمان وزارت امور خارجه درآمد و به سفارت پاریس فرستاده شد.
  • در اوت1891، ناصرالدین شاه ساختمان راه شوسه از جلفا به تهران را با میانجیگری نظرآقا وزیرمختار در پاریس و نریمان خان وزیرمختار در وین به یک شرکت بلژیکی واگذار کرد. نریمان خان به تهران آمد و برای به امضا رساندن قرارداد تلاش بسیار کرد و سپس، به محل مأموریتش برگشت و از این راه پول خوبی به جیب زد.
  • در دورانی که نریمان خان در سفارت اتریش اشتغال داشت، کمال الملک در وین با او میانه اش گرم شد و او دختری داشت که هرچند سنش کم نبود شوهر نرفته بود. کمال الملک و آن دختر طالب یکدیگر شدند ولی نریمان خان راضی به ازدواج آنها نبود چون کمال الملک زن و فرزند داشت و آن زمان مزاوجت مسلمان و مسیحی امر عادی نبود و در نزد هیچیک از دوطایفه مستحسن شمرده نمی شد. امّا این ماجرا به سرانجام رسید و پس از آنکه کمال الملک از فرنگ برگشت آن زن هم آمد و کمال الملک چون در خانه مسکونی با زن و فرزندان نمی توانست با او بسر ببرد و بهار و تابستان در پیش بود باغی در شمیران کرایه کرد و آنجا با آن زن منزل گرفت. ولی آن تابستان هنوز بسر نرسیده ناسازگاری شروع شد و بتدریج این ارتباط از هم گسست.
  • در سال 1309ق ملقب به قوام السلطنه شد.

done in 0.0553 seconds