از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۴م.۱۹۴۴م.
۱۹۶۰م.۱۹۶۰م.
۱۹۶۲م.-


توضیحات بیشتر:

شهر دوکان یکی از شهرهای استان سلیمانیه در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.0289 seconds