آخرین ویرایش : December 10, 2012

نظرآقا یمین السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر استانبول


در جوانی به استانبول رفت و در مدرسهٔ کشیش های لازاریست، به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تهران آمد.


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۸۷۳م. )
در1873، کارداری او تبدیل به وزیرمختاری گردید و سالیان دراز، وزیرمختار ایران در پاریس بود.

کاردار

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۸۶۹م. تا ۱۸۷۳م. )
به جای یوسف خان مستشارالدوله به سمت کاردار در پاریس منصوب و روانهٔ محل مأموریت شد.

نایب سفارت

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۸۵۵م. تا ۱۸۵۹م. )
نظرآقا با سمت نایب دوم سفارت ایران در سن پترزبورگ به روسیه رفت.

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۸۵۹م. تا ۱۸۶۶م. )
در1859، که حسنعلی خان امیرنظام گروسی به وزیرمختاری در پاریس و لندن رسید، نظرآقا را با سمت نایب اولی همراه خود به پاریس برد و تا1866 ، که امیرنظام با همهٔ اعضای سفارت به تهران بازگشت، نظرآقا در پاریس بود و سپس، در وزارت امور خارجه به کار پرداخت.

مدرس

مدرسه دارالفنون تهران


مدرس تاریخ و جغرافیا در دارالفنون.


تاریخ تولد ۱۲۴۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱ه.ق.
محل تولد منطقه ارومیه
محل درگذشت شهر پاریس
به سال 1904
ملیت کشور ایران
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • وی از آسوری های ارومیه بود ولی نامش بیشتر در شمار سفیران ارمنی در دوران قاجار آمده است. وی از کارمندان بلندپایهٔ وزارت امور خارجه بود.
  • نظرآقا در 1310 ه.ق ملقّب به یمین السلطنه شد و بر روی هم نزدیک به 26 سـال با سـمـت هـای گونـاگـون در فـرانـسه مأموریت داشـت.

done in 0.0567 seconds