آخرین ویرایش : December 11, 2012

میرزا جواد خان مستشارالدوله آذربایجانی

مناصب و مشاغل


مستشار

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۷ه.ق. )
همزمان با سفارت برادرزنش، محسن خان مشیرالدوله مشغول خدمت در سفارت ایران در استانبول شد.به دلیل مقالات ضد استبدادی که پسرش در مطبوعات می نوشت به همراه برادرزنش و پسرش به تهران احضار شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر


تاریخ درگذشت ۱۳۱۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا جواد پسر حاج میرزا کاظم تبریزی وارد خدمت وزارت خارجه شد و در کارگزاری آذربایجان خدمت می کرد.
  • لقب مستشارالدوله را بعد از فوت برادرش دریافت کرد.

done in 0.0681 seconds