آخرین ویرایش : December 15, 2012

ابوالقاسم امینی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۲/۱۲/۰۷ه.ش. تا ۱۳۳۰/۱۱/۳۰ه.ش. )
در ادوار ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از رشت به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور کانادا

( از ۱۳۳۲ه.ش. )
مقارن با زمامداری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ وزیر دربار شد ولی به جهت تبرا از شاه پس از فرار وی به بغداد و ایتالیا، با روی کار آمدن سپهبد فضل‌الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد، مغضوب و مطرود شد و پس از مهاجرت به ایتالیا به کار دامداری مشغول شد.


روابط خانوادگی


نام مادر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد مصدق


محمد مصدق پسر خاله مادر ابوالقاسم امینی بود.


ابوالقاسم امینی

تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور کانادا
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • امینی پس از اتمام تحصیلات رایج به کار ملک داری و روزنامه نگاری روی آورد.
  • مقارن با زمامداری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ وزیر دربار شد ولی به جهت تبرا از شاه پس از فرار وی به بغداد و ایتالیا، با روی کار آمدن سپهبد فضل‌الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد، مغضوب و مطرود شد.

done in 0.061 seconds