آخرین ویرایش : December 16, 2012

محمد علی بهبهانی کرمانشاهی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


عمده شهرت آقامحمدعلی، مبارزه جدّی و گسترده او با صوفیه است، در 1211 ه. ق، آقامحمد علی بعد از ورود معصوم علیشاه به دعوت صوفیان به کرمانشاه، وی را دستگیر و در منزل خود محبوس کرد. خبر دستگیری وی به حاجی ابراهیم خان شیرازی صدراعظم وقت، رسید و در پی آن برای روشن شدن سبب دستگیری معصوم علیشاه بین ابراهیم خان و آقامحمدعلی نامه هایی ردّ و بدل شد. آقامحمدعلی در این نامه ها به تفصیل عقاید و اعمال صوفیه را گزارش داده و احوال معصوم علیشاه و مریدانش را وصف کرده و فتاوای علمای عتبات را به همراه آخرین نامه اش برای صدراعظم وقت ارسال داشت.پس از آنکه آقامحمدعلی، معصوم علیشاه را توبه داد و وی نپذیرفت، او را به قتل رساند و جسدش را در رودخانة قره سو انداخت.
در 1213 ه.ق، فتحعلی شاه به صواب‌دید آقامحمدعلی و کمک حاجی ابراهیم خان شیرازی، مظفّرعلیشاه، مرید نورعلیشاه را با بعضی صوفیان دیگر دستگیر کرد و به کرمانشاه فرستاد. مظفّر علیشاه مدتی در منزل آقامحمدعلی محبوس بود تا آنکه در 1215 مرموزانه از دنیا رفت.
در منابع صوفیه غالباً آقامحمدعلی را مسبّب دستگیری و قتل شماری از صوفیان در تهران و شهرهای دیگر دانسته اند، او را «صوفی کش» لقب داده و از او به زشتی یاد کرده اند.


آثار


نویسنده

کتاب "مقامع"


کتاب مقامع گواه صادق و شاهد ارزنده ای است بر مقام علمی محمد علی بهبهانی. مقامع شامل هزار مسئله مختلف شرعی در فروع است و مجموعا بيست هزار بيت (سطر) است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ


تاریخ درگذشت ۱۲۱۶ه.ق.
محل تولد شهر کربلا
محل درگذشت شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حاج میرزا محمدعلی آقازاده بهبهانی یکی از مشاهیر علمای قرن دوازدهم و سیزدهم هجری بود، آقا محمد علی در علوم منقول و معقول به اجتهاد علمی شهرت داشت.  اکثر عمرش را در کرمانشاه گذرانید. وی از اواخر قرن دوازدهم تا روز وفاتش در سال 1216 ق. ه در استان کرمانشاه در ترویج مذهب و ارشاد مسلمین و تألیف و تعلیم همت گماشت.

done in 0.0276 seconds