آخرین ویرایش : December 16, 2012

میرزا فضل الله علی آبادی نصیرالملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت وظایف و اوقاف (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۷۹ه.ق. )
ناصرالدین شاه به دنبال عزل میرزا آقاخان نوری صدراعظم در سال 1275 ه ق هیأت وزرایی به نام «مجلس شورای وزرا» تشکیل و امور کشور به شش وزارت خانه سپرده شد. وزارت وظایف و اوقاف به میرزا فضل‏ الله نصیرالملک محول گردید.

نایب الحکومه

منطقه فارس

( از ۱۲۶۴ه.ق. )
بعد از به تخت نشستن ناصرالدین شاه به وزارت و پیشکاری ایالت فارس فرستاده شد.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۹ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا فضل‏ الله پسر میرزا نصرالله علی‏ آبادی مازندرانی بود. در سال 1237 ه.ق که فتحعلی‌شاه خواست به طرف بغداد لشکرکشی نماید، میرزا فضل ‏الله را به سمت وزارت لشکر (متصدی نگارش لشگر و دادن علوفه و مواجب قشون) تعیین نمود.
  • محمدشاه یک ماه پس از ورود خود به تهران به صوابدید میرزا ابوالقاسم قائم مقام میرزا فضل‏ الله را برای آوردن محمدقلی میرزا ملک ‏آرا مسن ‏ترین پسران فتحعلی‌شاه که حاکم مازندران و استرآباد بود روانه نمود و او با تمهیدات و مساعی که به کار برد ملک ‏آرا و پسر چهارمش بدیع ‏الزمان میرزا صاحب اختیار که از قبل او حکومت استرآباد را داشت با خود به تهران آورد.
  • پس از فرار بهمن میرزا، محمد شاه ولیعهدش ناصرالدین میرزا (شاه بعدی) را با پیشکاری نصیرالملک به آذربایجان فرستاد و او در مجلس مناظره سید علی محمد باب با علمای تبریز به سال 1263 ه.ق حضور داشت.

done in 0.0473 seconds