آخرین ویرایش : December 23, 2012

فریدون میرزا فرمانفرما

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۵۰ه.ق. تا ۱۲۵۱ه.ق. )

پس از فوت فتحعلی شاه در 1250ق، محمد شاه از تبریز به تهران آمد و برادر خود، فریدون میرزا را به لقب "نایب الایاله" ملقب و به حکومت آذربایجان منصوب نمود. ماموریت وی تا 1251ق به طول انجامید.

منطقه فارس

( از ۱۲۵۲ه.ق. تا ۱۲۵۶ه.ق. )

در سال 1252ق به لقب "فرمانفرما" ملقب و به فارس فرستاده شد. وزیر او در ابتدا، میرزا محمد تقی قوام الدوله بود که پس از مدتی جای خود را به میرزا جعفر مستوفی سوادکوهی داد. مدت حکومت وی در فارس، چهار سال بود که با شورش مردم خاتمه یافت.

منطقه خراسان

( از ۱۲۷۰ه.ق. )

در 1270ق به حکمران ایالت خراسان منصوب گشت. در 1271 محمدامین خان خیوه، با قشونی بالغ بر چهل هزار نفر به طرف سرخس حمله ور شد اما با مقاومت شجاعانه فیدون میرزا مواجه گشت و پس از شکست، همراه با 14 تن از شاهزادگاه به اسارت درآمد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد قلی میرزا ملک آراملک آرا عموی فریدون میرزا بود.

علیشاه میرزا ظل السلطان


ظل السلطان عموی فریدون میرزا بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۲ه.ق.
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0642 seconds