آخرین ویرایش : December 24, 2012

میرزا رضا کرمانی

حوادث مهم زندگی


فرد کشته شده توسط وی

ناصر الدین شاه قاجار


در آستانهٔ مراسم پنجاهمین سال تاجگذاری در سال 1313 ه.ق به دست میرزا رضای کرمانی یکی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی در حرم شاه عبدالعظیم ترور شد.


سایر موارد


نام استادان وی

سید جمال الدین اسدآبادی


کرمانی از طرفداران اندیشه های اسدآبادی بود. در متن بازجویی های او پس از قتل  ناصرالدین‌شاه ، کرمانی چندین بار به اخراج اسدآبادی از ایران و نحوۀ برخورد دولت با او اعتراض می کند. از این رو اسدآبادی در مرگ ناصرالدین شاه مظمون شمرده می شد و دولت ایران از دولت عثمانی درخواست تسلیم او را داشت که با موافقت رو به رو نشد.done in 0.0252 seconds