آخرین ویرایش : December 25, 2012

آیت الله شیخ محمد جعفر محلاتی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سامرا

( از ۲۰۲۱ه.ق. )

در ۲۵ سالگی برای تحصیل علوم عالی به سامرا رفت.

شهر نجفمنطقه شیراز

( تا ۲۰۲۱ه.ق. )

پس از گذراندن مقدمات و سطح در شیراز به سامرا رفت.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


سایر موارد


نام شاگردان وی

آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدیاز اساتید وی در نجف.

ملا محمد کاظم خراسانیآخوند خراسانی در نجف از اساتید وی بودند.

نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۸ه.ش.
محل تولد منطقه شیراز
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند شیخ محمدحسین محلاتی از روحانیان مبارز جنوب بود. خاندان وی اصالتا از شهر محلات بوده و به شیراز مهاجرت نمودند و جد اعلای وی شوشتری بوده است.
  • در نجف در دروس سید محمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی حاضر شد و از آندو اجازه اجتهاد گرفته و در سال ۱۳۳۰ قمری به شیراز برگشت.
  • اندکی پس از آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای انگلیسی به بندر او، در جنوب عراق و بندر بوشهر در جنوب ایران، مراجع و علمای شیعة عراق بر ضد اشغالگران انگلیسی فتوای جهاد صادر کردند و علمای فارس نیز به تبعیت از آنان، فتوای جهاد دادند.

done in 0.0285 seconds