آخرین ویرایش : December 25, 2012

آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی

سایر موارد


نام شاگردان وی

آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی


آیت الله میرزا محمد هاشم چهارسوقی از اساتید طباطبایی در اصفهان بود.done in 0.0211 seconds