آخرین ویرایش : January 12, 2013

عباسقلی خان جوانشیر معتمدالدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۷۸ه.ق. )
ناصرالدین شاه در سال 1275 ه.ق میرزا آقاخان نوری را برکنار کرد و به فکر افتاد که کابینه وزرا تشکیل شود و ریاست شورای وزرا را به میرزا جعفر خان مشیرالدوله سپرد و عباسقلی خان جوانشیر (معتمدالدوله) وزیر عدلیه شد. میرزا ملکم خان کتابچه غیبی را در طرح قانون اساسی در اختیار مشیرالدوله قرار داد و همان سال (1275ه.ق) ناصرالدین شاه از معتمدالدوله خواست تا کتابچه دستوالعمل دیوان بیگیان، برای قضات و حکام فرستاده شود تا برابر آن عمل کنند. سه سال بعد که میرزا ملکم خان مغضوب شد، تشکیلات عدلیه برهم خورد و معتمدالدوله عزل شد.

حاکم

شهر کاشان

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۵۲ه.ق. )

منطقه کرمان

( از ۱۲۵۷ه.ق. )

منطقه اردبیل

( از ۱۲۶۵ه.ق. تا ۱۲۷۵ه.ق. )
پس از مرگ محمد شاه به مدت ده سال به حکومت اردبیل و مشکین منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگdone in 0.0498 seconds