آخرین ویرایش : January 14, 2013

میرزا علی قائم مقام

مناصب و مشاغل


عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹ه.ق. )
در 1299ق به عضویت دارالشورای دولتی درآمد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهرستان فراهان


پس از اینکه محمد شاه فرمان قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام را صادر کرد، تمام فرزندان و بستگان او را به فراهان تبعید نمود ولی در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر مورد عفو واقع شدند و در سال 1274ق در زمره مستوفیان درآمدند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


تاریخ درگذشت ۱۳۰۳ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • میرزا علی مدتی مستوفی خاصه و سپس مستوفی خراسان گردید.
  • در سال 1301ق ملقب به قائم مقام شد.

done in 0.0598 seconds