آخرین ویرایش : January 14, 2013

میرزا ابوالحسن خان قائم مقام

مناصب و مشاغل


عضو


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهرستان فراهان


پس از اینکه محمد شاه قاجار فرمان قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام را صادر کرد، تمام فرزندان و بستگان او را به فراهان تبعید نمود ولی در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر مورد عفو واقع و آزاد شدند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


تاریخ درگذشت ۱۳۰۴ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

پس از اینکه میرزا ابوالحسن خان مورد عفو ناصرالدین شاه قرار گرفت به اراک رفته و به کشاورزی مشغول شد. در اواخر عمر به تهران رفت و پس از درگذشت برادرش ــ میرزا علی قائم مقام ــ  ملقب به قائم مقام شد.


done in 0.0497 seconds