از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۴-۰۴ه.ش.۱۳۰۷-۰۷ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این مدرسه بنا به وصیت میرزا حسین خان سپهسالار در عصر ناصری ساخته و وقف شد. از مدارس دینی معتبر تهران در دوره قاجار است. همچنان دایر است. در دوره جمهوری اسلامی به مدرسه مطهری تغییر یافت.

در خیابان ناصرخسرو، کوچه مروی واقع شده و در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

done in 0.0344 seconds