آخرین ویرایش : January 19, 2013

میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)

( ۱۳۰۵ه.ش. )
وزیر معارف در کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک در سال 1305 ه.ش. در این مقام به گسترش مدارس ابتدایی جدید در سراسر کشور اهتمام داشت.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵/۰۴/۲۰ه.ش. تا ۱۳۰۷/۰۵/۲۲ه.ش. )
نماینده مردم کرمان در مجلس دوره ششم مجلس شورای ملی.

وزیر مختار

معاون

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۵ه.ش. )
معاونت و کفالت وزارت خارجه در کابینه اول وثوق الدوله


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله


نصیرالدوله با دختر شاهزاده عزالدوله ازدواج کرد.


میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر

تاریخ تولد ۱۲۴۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۹ه.ش.
محل تولد شهر رشت
محل درگذشت شهر تهران
با سکته قلبی
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا احمدخان نصیرالدوله یگانه در اروپا تحصیل کرد و به زبان های خارجی آشنا بود. به خدمت وزارت خارجه درآمد و مدتی مامور سفارت بلژیک شد. میرزا احمد خان در سال 1301ق به لقب پدرش، نصیرالدوله ملقب شد. اولین وزیر فرهنگ رضاشاه پهلوی بود.

done in 0.0305 seconds