آخرین ویرایش : January 20, 2013

آقا باقر سعدالسلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قزوین

( از ۱۳۱۰ه.ق. )

منطقه زنجان

( ۱۳۲۵ه.ق. )
در پایان عمر به حکومت زنجان منصوب شد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا علی اصغر خان امین السلطان


سعدالسلطنه دایی امین السلطان بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۵ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرزند آقا اسماعیل. ابتدا در خدمت آقا ابراهیم امین السلطان آشپزی می کرد و همین شغل موجب شد که در اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا (1290ق) در کنار وی باشد.
  • در سال 1296ق اولین بار امتیاز ساخت راه شوسه قزوین ـ تهران به وی واگذار شد.
  • وی علاوه بر داشتن لقب به منصب امیرتومانی نیز نایل شد.
  • سعدالسلطنه در دوران حکومت قزوین به فرمان ناصرالدین شاه همسر وی، امین اقدس را برای درمان بیماری چشم به فرنگ همراهی کرد.

done in 0.0282 seconds