آخرین ویرایش : January 25, 2013

محمد تقی خان معمارباشی

روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجارناصرالدین شاه با منیرالسلطنه دختر محمدتقی خان ازدواج کرد.


سایر موارد


مرتبط با

دربار قاجاراو پس از ساختن دارالفنون، به ریاست اداره بنای دیوان اعلی که ذیل وزارت دربار بود، ارتقاء یافت.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • امیرکبیر محل ساختمان مدرسه دارالفنون را در مجاورت کاخ‌های سلطنتی و در مکانی که سربازان آموزش نظامی می‌دیدند با موافقت ناصرالدین شاه انتخاب کرد و به میرزارضاخان مهندس تبریزی که یکی از پنج نفر محصل اعزامی به لندن در زمان عباس میرزا بود دستور تهیه نقشه ساختمان را داد. نقشه ساختمان با استفاده از طرح عمارت سربازخانه ولیچ انگلیس در اواخر سال 1229ه. ش آماده و محمدتقی معمارباشی به احداث آن مأمور شد و کار را آغاز کرد. محمد تقی خان چندی بعد به ریاست اداره بنای دیوان اعلی ارتقاء یافت.

done in 0.0479 seconds